Mały Polak w Wielkiej Europie

PROJEKT  WSPÓŁFINANSOWANY  PRZEZ UNIĘ   EUROPEJSKĄ  W  RAMACH  EUROPEJSKIEGO  FUNDUSZU  SPOŁECZNEGO Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013; Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji regionalnych;                Poddziałanie 9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie