Regulamin Hali sportowej

REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ „Pod Czohem” im. Ojca Michała Tomaszka
przy Zespole Szkół w Łękawicy

§1

Hala sportowa, zwana dalej halą, jest w trwałym zarządzie Dyrektora Zespołu Szkół w Łękawicy, zwanym dalej „zarządzającym”

 

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WYKORZYSTANIA HALI

§2

 1. Hala sportowa jest udostępniana:
    1.  na prowadzenie lekcji wychowania fizycznego i różnorodnych zajęć sportowych dla uczniów  z terenu całej Gminy w          godzinach od 8.00 do 16.00.
    2.  organizowanie szkolnych imprez pozasportowych: akademie, egzaminy gimnazjalne, zabawy szkolne, itp.
    3.  organizowanie uroczystości gminnych.
 2. Od godziny 16 oraz w dni wolne od zajęć dydaktycznych wynajmuje się halę na zajęcia sportowo – rekreacyjne dla:
   1.  klubów, sekcji sportowych pod nadzorem instruktora lub trenera;
   2.  dzieci i młodzieży wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej;
   3. grup zorganizowanych,  organizacji, stowarzyszeń, zakładów pracy i innych wyłącznie pod nadzorem osoby  
       wskazanej  przez organizatora zajęć, jak i odpowiedzialnej za grupę korzystającą z usług hali sportowej.
 3. W harmonogramie korzystania z hali zostaje zagwarantowany czas dla poszczególnych sekcji sportowych działających w klubach sportowych na terenie Gminy Łękawica;
 4. Każda grupa ubiegająca się o wynajem  musi ustalić termin i warunki korzystania z hali oraz podpisać umowę wynajmu z Dyrektorem Zespołu Szkół w Łękawicy zgodnie z załącznikiem  nr 1.
 5. Warunkiem organizacji imprez pozasportowych jest zabezpieczenie przed zniszczeniem podłogi na hali.

 

II.ZADANIA OPIEKUNA

§3

 1. Przebywanie na hali i korzystanie z jej urządzeń jest dozwolone tylko w obecności nauczyciela, trenera, instruktora lub pełnoletniego opiekuna.
 2. Osoba prowadząca zajęcia odpowiada za zdrowie swoich podopiecznych oraz mienie i sprzęt na obiekcie sportowym.
 3. Za stan urządzeń hali odpowiada prowadzący zajęcia ( sprawdza ich stan przed i po zajęciach i ewentualne usterki zgłasza obsłudze).
 4. Wszystkie urządzenia na hali oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem w sposób bezpieczny i z zapewnieniem odpowiedniej dbałości o sprzęt.
 5. Przyrządy gimnastyczne i inny sprzęt pomocniczy należy po zakończonych zajęciach zostawić w oznaczonych miejscach.
 6. Za dyscyplinę w czasie zajęć, porządek po ich ukończeniu oraz uszkodzenia sprzętu i mienia sportowego odpowiada opiekun grupy.

 

III.ZASADY KORZYSTANIA

§4

 1. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo korzystających z hali i właściwą eksploatację obiektu  w czasie zajęć sportowych, zawodów sportowych, turniejów, imprez i uroczystości na hali sportowej ponosi osoba odpowiedzialna za grupę lub organizator.
 2. Wszystkich użytkowników hali obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP, P.Poż.,  zapisów niniejszego regulaminu oraz zaleceń obsługi hali sportowej.
 3. W czasie masowych imprez organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów  regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z hali sportowej zgodnie z ustawą  o bezpieczeństwie imprez masowych.
 4. Koszty napraw zniszczonego mienia hali ponosi osoba odpowiedzialna za uszkodzenia lub  organizator zajęć
 5. Korzystający z hali sportowej przygotowują się do zajęć w pomieszczeniach do tego celu przeznaczonych, pozostawiając swoje rzeczy w należytym porządku.
 6. Wejście do szatni odbywa się w obecności opiekuna grupy, który na czas trwania zajęć zamyka szatnię, a po skończonych zajęciach przekazuje szatnie i klucze obsłudze ( w przypadku uszkodzenia lub zagubienia klucza należy uiścić opłatę równoważną cenie zakupu nowego zamka do drzwi).
 7. Każdy zespół korzystający z hali, szatni, zaplecza zobowiązany jest do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych zajęciach.
 8. Korzystanie z prysznicy i ogrzewania jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu.
 9. Wejście na halę sportową jest dozwolone  w stroju sportowym oraz  obuwiu sportowym o czystej i  jasnej podeszwie.
 10. Za rzeczy osobiste pozostawione na terenie obiektu sportowego zarządzający nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Na teren hali sportowej nie można wnosić alkoholu ani znajdować się pod jego wpływem. Obowiązuje kategoryczny zakaz palenia papierosów. Korzystający z hali sportowej zobowiązani są do przestrzegania zasad kultury osobistej.
 12. Zabrania się wnoszenia przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących ( butelki ze szkła, ostre przedmioty, inne) oraz wnoszenia bagaży.
 13. Zabrania się spożywania posiłków na hali sportowej.
 14. Osoby najmujące mogą korzystać ze sprzętu sportowego zamontowanego na stałe. Drobny sprzęt sportowy – przystosowany do zajęć na hali sportowej (piłki, rakietki, paletki itp) wynajmujący przynoszą ze sobą.
 15. Bez zezwolenia opiekunów hali sportowej zabrania się wynoszenia sprzętu sportowego poza jej teren.

 

IV.ZASADY PŁATNOŚCI DLA WYNAJMUJĄCYCH

§5

 

 1. Hala sportowa udostępniana jest nieodpłatnie na uroczystości gminne i szkolne.
 2. Z hali sportowej korzystają nieodpłatnie uczniowie szkół z terenu całej Gminy w ramach ustalonego harmonogramu w godzinach od 8 – 16, realizując programowe i statutowe założenia w zakresie wychowania fizycznego.
 3. Po w/w godzinach z hali sportowej mogą korzystać odpłatnie inne podmioty na podstawie zawartych umów.
 4. Stałe rezerwacje hali sportowej mogą zostać odwołane, o czym korzystający zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.
 5. Najmujący może jednorazowo odwołać rezerwację hali sportowej, o czym informuje z odpowiednim wyprzedzeniem. Za odwołanie rezerwacji nie pobiera się odpłatności.
 6. Z uwagi na warunki atmosferyczne dopuszcza się zmianę okresu trwania umowy.
 7. Zarządzający halą w porozumieniu z Wójtem Gminy ustalają, że dla każdej sekcji sportowej działającej w klubach sportowych na terenie gminy w harmonogramie korzystania z hali sportowej zagwarantowany zostaje czas po 3 godziny tygodniowo od poniedziałku do piątku. Wykaz sekcji sportowych sporządzają co roku  prezesi klubów sportowych   – załącznik nr 2.
 8. Sekcje sportowe działające w Klubach Sportowych na terenie gminy, dla których wynajmuje się halę w czasie określonym w pkt 6 są zwolnione z podstawowej odpłatności. Ponoszą natomiast koszty oświetlenia, ogrzewania i korzystania z prysznica.
 9. Za korzystanie z hali pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem ustalonym przez zarządzającego uzgodnionym z Wójtem Gminy stanowiącym załącznik nr 3.
 10. Opłaty za oświetlenie, ogrzewanie, korzystanie z prysznica pobierane są w zależności od rzeczywistego wykorzystania.
 11. Godzina kalkulacyjna wynajmu hali sportowej może ulec zmianie w zależności o wysokości ponoszonych kosztów bieżącego utrzymania hali sportowej.
 12. Opłaty za najem hali można regulować jednorazowo lub na koniec miesiąca na podstawie sporządzonego harmonogramu płatności:
   1.  na konto bankowe BS 50 8141 0008 0000 1892 2000 0110
   2.  kasie Urzędu Gminy w Łękawicy w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku
   3.  gotówką przed rozpoczęciem najmu na podstawie wystawionego kwitariusza K- 103
 13.  Nieodpłatny wynajem hali może nastąpić tylko za zgodą Wójta Gminy na pisemny uzasadniony wniosek.

 

V.POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

§6

 1. Za realizację postanowień niniejszego regulaminu odpowiedzialni są : nauczyciele, instruktorzy oraz wszyscy korzystający z hali.
 2. Organizacje pozaszkolne, kluby sportowe oraz wszyscy użytkownicy nieprzestrzegający niniejszego regulaminu tracą prawo do korzystania z hali sportowej.
 3. W sprawach skarg i zażaleń należy zwracać się do Dyrektora Zespołu Szkół w Łękawicy.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

            Uzgodniono Wójtem Gminy