Zespół Szkół w Łękawicy

Szkoła Podstawowa im. bł. o. Michała Tomaszka
Przedszkole

Historia szkoły

RYS HISTORYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁĘKAWICY

Szkołę etatową jednoklasową w Łękawicy utworzono decyzją C.K. Rady Szkolnej Krajowej z 1909r. Poprzednio nauka odbywała się z tzw. ,,szkole zimowej”. W tej to ,,szkole” dzieci uczyły się tylko czytać. Po trzech, czterech i pięciu latach nauki, zaledwie umiały czytać z elementarza i to wielu na pamięć. Do „szkoły”  nie uczęszczały wszystkie dzieci. Uczyły się metodą pamięciową. Dzieci  powtarzały całe zdania, a następnie przepisywały. Nauka odbywała się w domach prywatnych, w bardzo trudnych warunkach mieszkaniowych. Dopiero w 1911r. powstała jednoklasowa szkoła, albowiem w tym roku przybył pierwszy nauczyciel rodem z Oświęcimia, Józef Stawowczyk. Nauka w szkole etatowej, rozpoczęła się jak pisze w kronice, 7 września 1911r. W sierpniu 1912r. przeprowadzono pierwszą klasyfikację  82 uczniów, tj. 45 chłopców i 37 dziewcząt. W listopadzie 1912r. decyzją Rady Szkolnej Okręgowej przeniesiono Józefa Stawowczyka do dwuklasowej szkoły ludowej w Kamesznicy, a na jego miejsce przyszedł Jan Ryczkiewicz, który uczył do 1915r. Przez pewien czas uczyła Aleksja Łobodówna.1 lutego 1916r. obowiązki służbowe w szkole  objęli Feliks Świątek i jego żona Stanisława z Kierszanków. W połowie 1917r. Feliks Świątek został powołany do służby wojskowej, a zastępował go Teodor Gubik. Z dniem 19 września obejmuje obowiązki nauczyciela po powrocie z wojska Feliks Świątek, a Teodor Gubik zostaje przeniesiony do Pewli.

Feliks Świątek

Okres międzywojenny 1918-1939
Zorganizowana w 1911r. szkoła powszechna nie miała własnego budynku. Mieściła się ona w jednej, małej, ciemnej, wilgotnej, wynajętej izdebce. Dopiero 26 czerwca 1921r. Rada Gminna, Rada Szkolna i ogólne zebranie ludności postanowiły przystąpić do budowy czteroklasowej szkoły. Na koszt budowy szkoły miejscowa ludność opodatkowała się po 1000 marek polskich z 1 morga. Utworzono także miejscowy Komitet Budowy Szkoły. W jego skład weszli:

Feliks Świątek- Kierownik Szkoły
Wojciech Rus- Naczelnik Gminy  
Mikołaj Talik
Józef Wajdeczko
Franciszek Kania
Józef Rus
Wojciech Cebrat
Józef Raczek
Jan Raczek

W 1923r. z powodu braku funduszy (brak pomocy Państwa) Komitet Budowy zrezygnował z zamiaru budowy czteroklasowej szkoły i poprzestał na budowie trzech klas i mieszkania dla kierownika. Uroczyste otwarcie budynku szkolnego nastąpiło 27 września 1925r.

Od września 1926r. w tutejszej  szkole podejmuje obowiązki nauczycielskie Maria Pactówna. W roku szkolnym 1929/1930 zapisało się 210 uczniów. Uczą nadal trzy siły nauczycielskie. Nauka odbywa się na trzy zmiany. 31 maja 1938r. Rada Gromadzka oraz ogólne zebranie ludności uchwaliły budowę nowej szkoły. Do szkoły 1938r. zapisało się 224 uczniów. Warunki pracy były bardzo trudne, nauka odbywała się w dwóch izbach szkolnych przy sześciu oddziałach i trzech siłach nauczycielskich.

Okres wojenny
Po wybuchu II Wojnie Światowej nauka w szkole w Łękawicy została przerwana na okres kilku tygodni. Rozpoczęła się dopiero 4 listopada 1939r. Pracują: Feliks Świątek z żoną Stanisławą i Maria Pactówna. W dniu 5 kwietnia 1940r. hitlerowcy aresztują kierownika szkoły Feliksa Świątka, który 25 kwietnia wywieziony został do obozu  koncentracyjnego w Matthausen, gdzie zmarł 9 sierpnia 1940r. W październiku 1940r. zostaje wysiedlona ze szkoły Stanisława Świątek. Dzień 5 listopada 1940r. zapisał się trwale w historii Łękawicy. Ludność miejscowa została wysiedlona do Generalnej Guberni, głównie do powiatów: Nowy Sącz i Skarżysko. 1941- 1944r. – lata smutku, niepokoju, niedostatku i oczekiwania. 1 lutego 1945r. następuje przełom Niemcy się cofają. 1 kwietnia 1945r. ludność wraca z ewakuacji do domów, a Stanisława Świątek zajmuje posadę nauczyciela w szkole. 16 maja 1948r. poświęcono kamień węgielny pod dobudówkę szkoły. Kierownikiem szkoły był Mieczysław Cebrat, który urzędował w latach 1947- 1978.

15 października 1950r. dokonano uroczystego otwarcia nowej części budynku.

15 października 1961r. odbyła się uroczystość pięćdziesięciolecia istnienia Szkoły Podstawowej w Łękawicy. 1 sierpnia 1978r. decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bielsku- Białej Dyrektorem Szkoły zostaje mgr Zdzisław Dzikowski urzęduje do roku 1985, ponieważ zostaje powołany do pełnienia funkcji metodyka historii w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bielsku- Białej.

Zdzisław Dziskowski

Jego następcą zostaje Edward Gowin, który urzędował siedem lat (1985-1992).

 5 grudnia 1989r. w obecności władz województwa bielskiego, władz administracyjnych i politycznych gminy, zakładów pracy z terenu , dyrektorów placówek oświatowych, licznie zebranych rodziców i młodzieży wsi Łękawica  został oddany do użytku szkolnego nowy budynek (przerobiony z pawilonu sportowego). Od dnia 6 grudnia 1989r. uczą się dzieci klas od I – IV oraz oddział przedszkolny. Dzieci od V – VIII uczyły się nadal w „starej szkole”. Październik 1992r. był przełomowy w dziedzinie szkolnictwa. W wyniku konkursu na Dyrektora Szkoły stanowisko to obejmuje mgr Mirosława Wnętrzak.

Mirosława Wnętrzak

Oddano do użytku dalsze sale lekcyjne i  już wszyscy uczniowie są razem. Nauka odbywa się na jedną zmianę. Nowa szkoła wyposażona została w nowoczesną kuchnię i stołówkę, świetlicę, salę komputerową, bibliotekę z nowymi ciekawymi pozycjami książkowymi i filmowymi, a nauczyciele w pokój nauczycielski. 1 września 1998r. oddano do użytku drugie skrzydło szkoły, które  zostaje zaadoptowane przez powstałe Gimnazjum. Dalszym etapem rozwoju jest wspaniała na skalę europejską Hala Sportowa im Ojca Michała Tomaszka  z której korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

1 września 2007 roku powstał Zespół Szkół. Szkoła Podstawowa w Łękawicy została połaczona z  Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz Przedszkolem w Łękawicy. Dyrektorem  Zespołu Szkół zostaje mgr Barbara Wnętrzak, zaś  zastępcami mgr Barbara Gardaś i mgr Elżbieta Hankus.

9 stycznia 2016r. po roku przygotowań Szkoła Podstawowa w Łękawicy zyskała imię swojego absolwenta, niedawno wyniesionego do godności błogosławionego, franciszkanina O. Michała Tomaszka. Na sztandar poświęcony podczas mszy dziękczynnej za beatyfikację ślubowali, uczniowie, nauczyciele i rodzice, że będą jak ich patron kierować się w swoim życiu miłością, odwagą i wytrwałością w swoich działaniach.