Zespół Szkół w Łękawicy

Szkoła Podstawowa im. bł. o. Michała Tomaszka
Przedszkole

Wolontariat Regulamin

REGULAMIN

Szkolnego Klubu Wolontariatu

działającego w Szkole Podstawowej im. bł. o. Michała Tomaszka w Łękawicy

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU  jest skierowane do ludzi młodych, którzy chcą pomagać innym potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

Jest wspólnotą ludzi bezinteresownych i otwartych na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.

Postanowienia ogólne

1.      Szkolne Koło Wolontariatu jest organizacją uczniowską działającą na terenie
w/w szkoły pod nadzorem Dyrektora Szkoły, włączającą się na zasadzie wolontariatu
w działalność prospołeczną szkoły i organizacji publicznych pozarządowych.

2.      Opiekę nad kołem sprawują Koordynatorzy, którzy czuwają nad zgodnością działań Koła ze Statutem Szkoły i niniejszym Regulaminem.

3.      Członkami Koła mogą być uczniowie klas V – VIII szkoły podstawowej (uczniowie klas IV mogą być sympatykami koła), którzy działają w nim na zasadzie dobrowolności                     i bezinteresowności, przestrzegając zasad Regulaminu.

        Udział każdego członka w SKW musi być potwierdzony złożoną deklaracją zawierającą          zgodę rodziców na jego działalność w kole.

4.      Spośród członków Koła wybierany jest Zarząd, który pośredniczy w kontaktach między Dyrekcją, Koordynatorami a członkami Koła.

Formy działania

Koło realizuje swoją działalność przez:

–    udział w kwestach, zbiórkach charytatywnych organizowanych przez szkołę lub inne organizacje za zgodą Dyrektora i pod nadzorem Koordynatorów Koła

–    pomoc w organizacji imprez szkolnych

–    włączanie się w pracę różnego rodzaju placówek opiekuńczych, wychowawczych lub kulturalnych oraz organizacji szkolnych, takich jak sklepik czy Samorząd Uczniowski

–    włączanie się w szkolną działalność charytatywno – opiekuńczo – wychowawczą

–    imprezy charytatywno- sportowo– rekreacyjno– kulturalne, spotkania z zaproszonymi gośćmi, prelekcje, warsztaty

–    włączanie się w organizację eventów związanych z ochroną środowiska, zdrowym stylem życia (warsztaty kulinarne i sportowe)

–    promocję swojej działalności: gazetki, stronę internetową (zakładka szkoły Szkolne Koło Wolontariatu)

Prawa wolontariusza

Każdy wolontariusz ma prawo do:

–    swobodnego wypowiadania się i zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw

–    dobrowolnej pracy w wolontariacie, nieutrudniającej nauki w szkole i pomocy
w domu

–    bycia nagradzanym za wykonaną pracę

–    wsparcia ze strony koordynatorów

–    bycia szanowanym i akceptowanym przez   innych członków koła

–    równego traktowania

–    wspólnego podejmowania decyzji

–    rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu po uprzednim zgłoszeniu do Koordynatorów Koła

Obowiązki wolontariusza

WOLONTARIUSZ:

–    realizuje i przestrzega Regulaminu Koła Wolontariatu

–    sumiennie i rzetelnie współpracuje w grupie i systematycznie bierze udział

      w spotkaniach i przydzielonych mu akcjach

–    szanuje siebie i innych oraz służy pomocą innym wolontariuszom

–    szanuje godność i prywatność osoby, której pomaga

–    godnie reprezentuje szkołę, dba o jej dobre imię, daje dobry przykład swoim zachowaniem

Nagradzanie

–    pochwała ustna na forum klasy, szkoły, gminy

–    umieszczanie nazwiska na stronie internetowej szkoły lub w gazetach lokalnych

–    wręczanie listów pochwalnych członkom Koła i ich rodzicom

–    nagrody materialne

–    wpis o działalności w SKW na świadectwie ukończenia szkoły

  Podstawą do podjęcia przez koordynatorów i Zarząd SKW decyzji o formie nagrody będzie analiza Karty Wolontariusza.

  Warunkiem uzyskania wpisu na świadectwie będzie udział w co najmniej trzech akcjach organizowanych   w czasie pozalekcyjnym.

Dokumentacja  

 Dokumentacją potwierdzającą pracę członka SKW będzie imienna Karta Wolontariusza zawierająca nazwę działania, jej termin, formę pomocy, podpisy członków i koordynatorów.
Przechowywana będzie w dokumentacji szkolnej u Koordynatorów, a wydawana członkom do wypełnienia podczas ewaluacji przeprowadzonego działania.