Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół w Łękawicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zslekawica.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

 • E-mail: zs.lekawica@gmail.com

 • Telefon: 33 865 36 30, 33 865 17 44

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły

 • Adres: ul. Sportowa 5, 34-321 Łękawica

 • E-mail: zs.lekawica@gmail.com

 • Telefon: 33 865 36 30, 33 865 17 44

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Do placówki prowadzą 3 wejścia od strony ulicy Sportowej. Do wejścia od strony hali sportowej oraz do wejścia głównego nie prowadzą schody. Do wejścia od strony Przedszkola prowadzą schody oraz podjazd dla osób na wózkach Wejście jest zabezpieczone barierką. W budynku nie ma udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.